Historia

Kategoria: Szkoła Opublikowano: wtorek, 19, styczeń 2016

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - nagrody i wyróżnienia:

 • 1977 - odznaczenie przez Ministra Oświaty i Wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 • 1985 - wyróżnienie przez Wojewódzką Radą Narodową Odznaką Za Zasługi dla Województwa Bielskiego (wręczenie w trakcie uroczystości nadania imienia Prof. Tadeusza Kotarbińskiego).
 • 1999 - nagrodzenie szkoły Odznaką Honorową III stopnia w dowód uznania za zasługi dla PCK
 • 2005 - odznaczenie oznaką PCK II-stopnia, za działalność w zakresie honorowego krwiodawstwa (wręczenie w trakcie uroczystości z okazji 20-lecia nadania szkole imienia Prof. Tadeusza Kotarbińskiego)
 • 2006 – uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania ISO 9001:2001 w zakresie usług edukacyjnych
  i wychowawczo- opiekuńczych
 • 2009 – odznaczenie szkoły Medalem Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
 • 2012 – wyróżnienie ZS nr 1 Odznaką Honorową PCK I-stopnia za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa

Historia szkoły – najważniejsze daty

 • 01.02.1947 - powstaje Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Metalurgicznych w Andrychowie,
  której spadkobierczynią jest nasza placówka.
 • 01.09.1962 - powołane do życia zostaje Technikum Mechaniczne.
 • 26.10.1969 - Ministerstwo Przemysłu Maszynowego tworzy Zespół Szkół Zawodowych, składające się z: Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy WSW, Technikum Mechanicznego i Technikum Mechanicznego dla Pracujących. W tym dniu oddano do użytku Szkoły nowo wybudowany budynek przy ulicy Starowiejskiej 22. Koszty budowy sfinansowała w całości WSW.
 • 01.09.1974 - Ministerstwo Przemysłu Maszynowego zmienia nazwę szkoły na Zespół Szkół Technicznych MPM, a później na Zespół Szkół Technicznych Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie.
 • 29.03.1985 - Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej nadaje Szkole imię Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.
 • 01.09.1991 - dyrektor ZST, w porozumieniu z Wojewódzkim Biurem Pracy i Kuratorium Oświaty,  powołuje  do działania Technikum Elektroniczne .
 • 01.09.1994 - w ZST  zaczyna działać Liceum Ekonomiczne.
 • 01.09. 2002 - w związku ze zmianami w systemie oświaty, Starostwo Powiatowe w Wadowicach przekształca Szkołę w Zespół Szkół nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego.
  W jego skład wchodziły: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz nowo powołane Liceum Ogólnokształcące (do 2013r.)  i Liceum Profilowane (do 2006r.).
 • 1.09. 2003 - w Technikum utworzono nowy kierunek - technik elektronik (do 2012r.).
 • 1.09. 2005 - w Technikum zaczyna działać kierunek - technik informatyk.
 • 1.09.2009 - Technikum wzbogaca się o nowy kierunek kształcenia - technik obsługi turystycznej, a Liceum Ogólnokształcące o profil sportowy.
 • 1.09.2010 - utworzono nowe kierunki w Technikum - technik organizacji reklamy i technik spedytor.
 • 1.09.2012 – Technikum zaczyna kształcić w nowym kierunku - technik budownictwa.
 • 1.09.2016 - w ZS nr 1 zaczyna działać klasa wielozawodowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 • 1.09. 2017 - Starostwo Powiatowe w Wadowicach przekształca szkołę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektorzy Szkoły:

 • dr inż. Roman Błocki (1947 - 1951)
 • dr Adam Wiktor (1951 - 1969)
 • inż. Kazimierz Jasiński (1969 - 1972)
 • mgr Eugeniusz Ryłko (1972 - 1991)
 • inż. Tadeusz Tomiak (1991 - 1997)
 • inż. Józef Srebrny (1997 - 2002)
 • mgr Tomasz Bizoń od roku 2002 do chwili obecnej

 

Historia Szkoły w pigułce

Starania o utworzenie w Andrychowie szkolnictwa zawodowego rozpoczęły władze miejskie w 1887 roku. Zostały one uwieńczone sukcesem w 1910 roku. Wtedy to bowiem  Rada Gminna podjęła decyzję o zorganizowaniu szkoły dla uczniów  różnych zawodów rzemieślniczych. Zajęcia szkolne odbywały się wówczas przy Męskiej Szkole Powszechnej w godzinach popołudniowych. 

W 1930 roku placówka przyjęła nazwę Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Andrychowie.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność szkoły, ale zaraz po wyzwoleniu Andrychowa spod okupacji hitlerowskiej podjęto starania zorganizowania placówki kształcącej wykwalifikowanych robotników  dla rozwijających się  Zakładów Metalurgicznych.
Pomysł ten został wprowadzony w życie w dniu 1 lutego 1947, kiedy to  Departament Kadr i Szkolenia Zawodowego przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu powołał Szkołę Przemysłową Państwowych Zakładów Metalurgicznych w Andrychowie, której spadkobierczynią jest CKZiU w Andrychowie.

Od początku roku szkolnego 1962/63 zaczęło działać 5-letnie Technikum dla młodzieży niepracującej, powołane do życia dzięki inicjatywie dyrektora Adam Wiktora.

Od 10 września 1969 roku powołany został Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Andrychowie w składzie: Technikum Mechaniczne MPM, Technikum Mechaniczne dla pracujących WSW, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących WSW w Andrychowie.
Szkoły te podjęły naukę w nowo wybudowanym budynku, mieszczącym się przy ulicy Starowiejskiej, który został oddany do użytku 26 października 1969 roku.

W roku 1974 szkoła zmieniła swą nazwę na Zespół Szkół Technicznych. Ważnym dniem dla ZST był 29.03.1985 r, kiedy to  miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Obecni na niej byli członkowie rodziny Patrona: jego żona, Janina Kotarbińska oraz syn, Adam.

Przemiany ustrojowe, jakie zaszły w latach 1989-1990, szczególnie w gospodarce, wyraźnie zachwiały normalną spokojną pracę w ZST. Najbardziej odczuwalna była rezygnacja "Andorii" i Ministerstwa Przemysłu Maszynowego z finansowania szkoły. Pozostały tylko fundusze kuratoryjne często niewystarczające. Te kłopoty, jak również nadchodzący wyż demograficzny na poziomie wieku szkoły średniej, a także malejące zainteresowanie młodzieży tradycyjnymi (dla ZST) kierunkami kształcenia - postawiły przed kierownictwem szkoły nowe zadania.
Oto w 1991 roku otwarto Technikum Elektroniczne, a w 1993 roku - Liceum Ekonomiczne. Zespół Szkół Technicznych zmienił zatem zupełnie i poszerzył znacznie swoją strukturę i kierunki kształcenia. Grono pedagogiczne zmieniło też strukturę specjalnościową; w latach 1990-1997 przyjęto 37 nowych nauczycieli przedmiotów teoretycznych oraz praktycznej nauki zawodu,  zaspakajając potrzeby nowych kierunków kształcenia. Urządzono ponadto nowe pracownie: elektroniczną do zajęć praktycznych, elektroniczną do ćwiczeń laboratoryjnych, maszynopisania oraz informatyczną; rozwinięto przy tym infrastrukturę do zajęć z wychowania fizycznego, organizując salę do ćwiczeń gimnastycznych oraz siłownię. Zmienił się model funkcjonowania warsztatów szkolnych. Z wydziału szkoleniowego, finansowanego z zewnątrz, stały się zakładem wchodzącym w skład struktury ZST - samofinansującym się i prowadzącym proces szkolenia pod nazwą Gospodarstwa Pomocniczego.

Reforma systemu oświaty i reforma administracyjna nakładająca na powiaty obowiązek finansowania i nadzorowania szkół średnich, które miały miejsce w 1999 r., stały się dla ZST kolejnym wyzwaniem. Szkoła dostosowała się jednak do zmieniających się warunków oraz zapotrzebowania młodzieży i środowiska. Zaczęły wówczas działać w ZST Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowane. Od roku szkolnego 2002/2003 nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na  Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie.

Duży wysiłek kierownictwa szkoły i wielu nauczycieli sprawił, że w latach 2002-2017 „Kotarbin” stał się szkołą nowoczesną, edukującą młodzież w zawodach dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Powstało wiele nowych kierunków kształcenia. Od 1.09. 2005  w Technikum zaczął działać  kierunek  technik informatyk, od 2009 r. szkoła poszerzyła swoją ofertę o kierunek  technik obsługi turystycznej, a w kolejnych latach o kierunek technik organizacji reklamy, technik spedytor oraz  technik budownictwa. Od września 2016  w ZS nr 1 zaczęła działać klasa wielozawodowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Dzięki uczestnictwu szkoły w latach 2010-2015 w samorządowym projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego”,  współfinansowanym przez UE, placówka nasza wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie dla pracowni językowej, informatycznej i ekonomicznej, a uczniowie wzięli udział w rozlicznych bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych oraz stażach wakacyjnych i wycieczkach zawodoznawczych.

Działania władz Powiatu wadowickiego, zmierzające do zdecydowanego rozwoju szkolnictwa zawodowego, zaowocowały przekształceniem naszej szkole od roku szkolnego 2018/2019 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego wchodzą: Technikum Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, II Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

W ramach dofinansowania, otrzymanego z Funduszy Europejskich w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nasza placówka wzbogaciła ofertę edukacyjną o kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy kompetencji ogólnych (np. kurs prawa jazdy kat. B, kurs operatora koparko-ładowarki, kasjera złotówkowo- walutowego, animatora czasu wolnego, obsługi kasy fiskalnej, kurs AutoCad, Photoshop). Projekt „Andrychowskie CKZiU” umożliwia także uczniom dostęp do zajęć dodatkowych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań oraz udział w 4 tygodniowych stażach u przedsiębiorców z płatnym stypendium w wysokości 1500 zł).  Pozyskane środki finansowe pozwalają także na doposażenie naszej szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza