Zadaniem pedagoga szkolnego jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów,
analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i
prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli.
Pedagog zajmuje się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi - wspiera uczniów,
rodziców oraz wychowawców w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych,
organizuje pomoc materialną dla osób znajdująch się w trudnej sytuacji życiowej,
współpracując z doradcą zawodowym wspiera uczniów w planowaniu przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Jeśli niepokoją Państwa zachowanie oraz wyniki w nauce i
funkcjonowanie dziecka w szkole proponujemy:

- konsultacje indywidualne

- poradnictwo pedagogiczne, wsparcie wychowawcze, pomoc psychologiczną

- wsparcie w rozpoznawaniu trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym

Współpracujemy z:


Poradnią Psychologiczną-Pedagogiczną

Ośrodkie wspierania Rodziny w Andrychowi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Sądem Rejonowym, Wydział Rodzinny i Nieletnich

Policją i Strażą Miejską

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

PCK