Czynności na zakończenie staży wakacyjnych

Opublikowano: czwartek, 02, lipiec 2020

Czynności do wykonania dla stażystów na zakończenie i po stażu 2020

Aby zakończyć staż należy wydrukować:

  • certyfikat odbycia stażu;
  • informację o numerze rachunku bankowego;
  • oświadczenie o otrzymaniu odzieży ochronnej;
  • wniosek o przyznanie stypendium stażowego;

ewentualnie (jeżeli stażysta/ka dojeżdżał/a do miejsca stażu i poniósł udokumentowane koszty przejazdu)

  • wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu;
  • oświadczenie przewoźnika o cenie biletu.

Po wydrukowaniu dokumenty zszywamy. Należy zwrócić uwagę aby formularze zawierały wyraźne i  pełne logotypy w nagłówku i stopce oraz aby wydruk zajmował stronę formatu A4 (proszę nie zmniejszać wydruku).

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Wszystkie dokumenty wraz z instruktażem wypełniania do pobrania poniżej

https://drive.google.com/drive/folders/12haXFYhOdendON-1o38ujTrhmmncQjJH?usp=sharing

 

Aby otrzymać stypendium stażowe należy:

 1. wypełnić wniosek po odbyciu stażu  - podpisy wnioskodawcy ( pełnoletni uczeń/ uczennica lub rodzic i uczeń/ uczennica w przypadku osób niepełnoletnich);
 2. dołączyć:
  • wypełniony i podpisany przez właściwe osoby dziennik stażu;
  • wypełniony i podpisany przez właściwe osoby certyfikat odbycia stażu;
  • kserokopię dokumentu tożsamości ucznia/ uczennicy (obie strony dokumentu);
  • ramowy program stażu

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami zapakowane do foliowej koszulki uczeń/ uczennica składa  31 lipca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w CKZiU w Andrychowie ul. Starowiejska 22. Należy go złożyć w wersji papierowej.

W przypadku osób, które miały przedłużony staż wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami zapakowane do foliowej koszulki uczeń/ uczennica składa  10 sierpnia 2020 r.  w godzinach od 9.00 do 11.00.

Aby otrzymać zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu należy:

 1. wypełnić wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu - podpis uczestnika/ uczestniczki projektu;
 2. dołączyć:
  • imienny bilet miesięczny lub
  • dwa bilety jednostkowe z pierwszego dnia stażu ( tam i z powrotem)  oraz oświadczenie przewoźnika o cenie biletu – podpis i pieczęć przewoźnika).

Uwaga

Do foliowej koszulki wkładamy:

 1. wniosek o przyznanie stypendium stażowego.
 2. dziennik stażu,
 3. certyfikat odbycia stażu,
 4. kserokopię dokumentu tożsamości,
 5. ramowy program stażu,
 6. informację o numerze rachunku bankowego,
 7. oświadczenie o otrzymaniu odzieży ochronnej,

                             ewentualnie

 1. wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu z biletem imiennym lub 2 jednorazowymi (spięte z wnioskiem) i oświadczenie przewoźnika o cenie biletu.

                                          Może  być więcej biletów jeżeli dojeżdżałeś z przesiadką.

 

Uczestnicy stażu są wyrejestrowywani z ZUS- u rodziców i po stażu muszą ich rodzice tam zarejestrować.

 

Umowy na realizację stażu zostaną dostarczone do firm gdzie odbywają się staże.

 

 

Realizacja staży w 2020 roku będzie uzależniona od aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem w okresie wakacji.  Na bieżąco będą monitorowane  informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dotyczące zagrożenia epidemicznego w kraju. W  przypadku wprowadzenia dodatkowych restrykcji udostępniane będą wszelkie  informacje w mediach społecznościowych i na stronach CKZiU w sprawie staży.

 

 

Mentor K. Szczygieł

 

Miejsca naszych praktyk

Jakość powietrza

Wyszukaj na stronie